Predmeti

Savet bezbednosti je svojom Rezolucijom 1966 (2010) osnovao Mehanizam kako bi izvršavao više ključnih funkcija Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. U skladu s mandatom koji mu je poveren, Mehanizam je preduzeo nadležnost nad, između ostalog, izvršenjem kazni, administrativnim preispitivanjem, rasporedom predmeta po većima, postupcima preispitivanja presuda, žalbenim postupcima, zahtevima za ukidanje prosleđivanja predmeta nacionalnim pravosudnim sistemima, zahtevima za izmene zaštitnih mera odobrenih svedocima, zahtevima za pristup materijalima, obelodanjivanjem, izmenama klasifikacije dokumenata i zahtevima za isplaćivanje naknada i imenovanje branilaca. Izbor postupaka u toku predstavljaju samo deo aktuelnih pravosudnih postupaka u vezi s gore navedenim temeljnim funkcijama koji su trenutno u toku pred Mehanizmom. Za informacije o svim postupcima pred Mehanizmom pogledajte stranicu Svi postupci Mehanizma.

Izbor postupaka u toku

STANIŠIĆ i SIMATOVIĆ (MICT-15-96)

Pretresni postupak

Jovica Stanišić je bio načelnik Službe državne bezbednosti (“DB”) Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (“MUP”).

Franko Simatović je bio zaposlen u Drugoj upravi DB MUP.

Pretresno veće MKSJ je obojicu optuženih oslobodilo krivice 30. maja 2013.

Žalbeno veće MKSJ je 15. decembra 2015. naložilo ponovljeno suđenje Stanišiću i Simatoviću po svim tačkama optužnice.

Najnovije: Suđenje pred Mehanizmom je počelo 13. juna 2017.


MLADIĆ, Ratko (MICT-13-56)

Predžalbeni postupak

Dana 12. maja 1992. Ratko Mladić je imenovan za komandanta Glavnog štaba vojske Republike Srpske (“VRS”). Ostao je na položaju komandanta Glavnog štaba VRS-a najmanje do 8. novembra 1996.

Dana 22. novembra 2017., Pretresno vijeće MKSJ-a osudilo je Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora.

Dana 18. decembra 2017., Ratko Mladić je podnio zahtjev u kojem je tražio da se produži rok za podnošenje najave žalbe na presudu Pretresnog vijeća MKSJ-a.

Dana 19. decembra 2017., predsjednik Mehanizma je imenovao pet sudija u Žalbeno vijeće koje će rješavati u ovom predmetu. Dana 21. decembra 2017., predžalbeni sudija je djelimièno odobrio zahtjev za produženje roka i naložio da se eventualne najave žalbe u ovom predmetu podnesu u roku od 120 dana od dana donošenje prvostepene presude MKSJ-a. Dana 22. marta 2018., obje strane u postupku podnijele su svoje najave žalbe. 

Mladić je 18. juna 2018. podnio zahtjev za izuzeće sudija Merona, Agiusa i Liua iz Žalbenog vijeća u ovom predmetu zbog stvarne ili prividne pristranosti.

Najnovije: Dana 12. septembra 2018., nakon što je sudija Nyambe izabrana za predsjedavajućeg sudiju u ovom predmetu, određena je za sudiju u predžalbenom postupku. Obje strane u postupku su 14. novembra 2018. podnijele svoje replike, a 29. novembra svoje odgovore.


NGIRABATWARE, Augustin  (MICT-12-29)

Postupak preispitivanja

U julu 1990., Ngirabatware je imenovan za ministra za planiranje i na tom položaju je ostao i u okviru prelazne vlade Ruande u aprilu 1994. Takođe je bio član Pokrajinskog komiteta političke stranke Nacionalnog republikanskog pokreta za demokratiju i razvoj (MRND) u pokrajini Gisenyi, Nacionalnog komiteta MRND-a i tehničkog komiteta opštine Nyamyumba.

Pretresno vijeće MKSR-a je 20. decembra 2012. osudio Ngirabatwarea na 35 godina zatvora. Žalbeno vijeće Mehanizma je 18. decembra 2014. snizilo kaznu Ngirabatwareu na 30 godina zatvora.

Najnovije: Dana 23. jula 2018., sudija Meron, u svojstvu predsjednika Mehanizma, imenovao je sudiju Leea G. Muthogu da zamjeni sudiju Akaya u Žalbenom vijedu, nakon odluke generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da ne imenuje ponovo sudiju Akaya na spisak sudija u pripravnosti Mehanizma.

Pretres u postupku preispitivanja, zakazan za period od 24. do 28. septembra 2018., odgođen je nakon što je Ngirabatware zahtjevao dodatno vrijeme kako bi razmotrio veliku količinu materijala koju je objelodanilo Tužilaštvo u postupku zbog nepoštovanja suda u predmetu Turinabo i drugi, uzimajudi u obzir njegovu direktnu relevantnost za postupak preispitivanja presude.

Pretres u postupku preispitivanja zakazan je za septembar 2019., dok de modaliteti prema kojima de se pretres održati, uključujudi i detaljan raspored i spisak svjedoka, biti utvrđeni u dogledno vrijeme.


TURINABO, Maximilien et al. (MICT-18-116)

Pretpretresni postupak

On 24 August 2018, Judge Seon Ki Park confirmed an Indictment dated 5 June 2018 submitted by the Prosecutor, Serge Brammertz, for contempt of court and incitement to commit contempt for Maximilien Turinabo, Anselme Nzabonimpa, Jean de Dieu Ndagijimana, Marie Rose Fatuma, and Dick Prudence Munyeshuli, pursuant to Articles 1(4)(a), 14(1) and 16(4) of the Mechanism’s Statute (Statute) and Rule 90 of the Mechanism’s Rules of Procedure and Evidence (Rules).

MAXIMILIEN TURINABO

Turinabo was, at different stages during the Ngirabatware case before the ICTR (Case No. ICTR-99-54), a Defence contact person in the Gisenyi area.

JEAN DE DIEU NDAGIJIMANA

Ndagijimana was a teacher and school administrator in the Gisenyi area before mid-1994, including at Kiloji and Bwitereke schools.

DICK PRUDENCE MUNYESHULI

Munyeshuli served as a defence investigator on a number of cases before the ICTR and the Mechanism. From approximately August 2015 until January 2018, he was an investigator on the defence team of Augustin Ngirabatware.

ANSELME NZABONIMPA

Nzabonimpa was the bourgemestre of Kayove Commune, Gisenyi Prefecture, Rwanda, before mid-1994.

MARIE ROSE FATUMA

Fatuma is the widow of Augustin Ngirabatware’s half-brother Édouard Byukusenge, also known as “Cenge”.


All Mechanism proceedings